Απολογισμός έργου Γραφείου Νεότητας 2010-2012

Απολογισμός έργου Γραφείου Νεότητας 2010-2012

Ἀπολογισμός ἔργου Γραφείου Νεότητος
Περιόδου 2010-2012

Εἰσαγωγικά

Συνηθίζεται στὶς ἐκκλησιαστικὲς συνάξεις μὲ τὴν εἴσοδο στὸν νέο χρόνο νὰ πραγματοποιεῖται ἕνας ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς χρονιᾶς, ποὺ πέρασε καὶ μία ἀναφορά στὶς προοπτικές τῆς καινούργιας χρονιᾶς.

Τὴν ἔκθεση ἑνὸς σύντομου ἀπολογισμοῦ τῶν ἐτῶν 2010-2012, τὰ μέλη τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν θεωροῦμε ὡς ὀφειλόμενο χρέος εὐχαριστίας ἀφ΄ ἑνὸς μὲν πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 2010 μᾶς ἀνέθεσε, συμπαραστάθηκε καὶ ποδηγέτησε στὸ ἔργο τοῦ ἐν λόγῳ Γραφείου, καὶ στὰ στελέχη, ποὺ βοήθησαν καὶ ἀφ΄ ἑτέρου πρὸς τὸν δωρεοδότη Θεό, ποὺ εὐλόγησε καὶ εὐόδωσε σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ 2,5 χρόνια τὶς δραστηριότητες τῆς κατηχήσεως.

Πρέπει κατ΄ ἀρχὴν νὰ τονίσουμε τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰλίου εἶναι μία νεοσυσταθεῖσα Μητρόπολη. Αὐτό σημαίνει, ὅτι ἀπὸ τὴν σύστασή της εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει ζητήματα ὑποδομῶν, κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων γιὰ τὶς βασικές λειτουργικές της ἀνάγκες.

«Αὐτό βέβαια εἶναι κάτι θετικό - ἐπεσήμανε παλαιότερα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας- παρά τὶς ὅποιες δυσκολίες, γιατί ἔδινε τὴ δυνατότητα στὸ νέο Ἐπίσκοπο νὰ ὑλοποιήσει τὸ ὅραμά του μὲ κύριο στόχο τὴν καλύτερη ποιμαντική μέριμνα τοῦ ποιμνίου του.» Κατὰ συνέπεια ἀποτελεῖ μιὰ μεγάλη εὐκαιρία καὶ γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο, ἀλλά καὶ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς Μητροπόλεως.

 

«...Ἐδῶ στὴν πόλη δὲν ἀρκεῖ τὸ ράσο ποὺ φορᾶς, δὲν ἀρκεῖ τὸ ἐπισκοπικό λειτούργημα. Ἐδῶ πρέπει νὰ περπατήσεις, νὰ βγεῖς στοὺς δρόμους, νὰ γνωρίσεις τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ σὲ γνωρίσουν…».

Οἱ προοπτικές τοῦ Σεβασμιωτάτου:

Βασικές παράμετροι τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τοῦ Σεβασμιωτάτου, τὶς ὁποῖες ἐξήγγειλε μὲ τὴν χειροτονία του στὸν βαθμό τοῦ ἐπισκόπου:

  1. Ἐπαναδραστηριοποίηση τῆς ἐνορίας ὡς ἐκκλησιολογικὴ ἀναγκαιότητα.
  2. Ἐπανευαγγελισμός τοῦ κόσμου, διότι δὲν ζοῦμε πλέον σὲ ἕναν κόσμο ποὺ de facto ἀναγνωρίζει τὸ ρόλο τοῦ ἱερέως καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
  3. Ἡ ἐνορία νὰ σταθεῖ ἀρωγός τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου τῶν ἀνθρώπων, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῶν πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀναγκῶν μὲ τὴν λειτουργική, μυστηριακή καὶ τὴν ὅλη δραστηριοποίησή της.
  4. Νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία παρὰ τὰ ὅσα προβλήματα ἤ τὰ σκάνδαλα ποὺ παρουσιάζονται δὲν παύει νὰ εἶναι μιὰ μεγάλη ἐλπίδα.
  5. Νὰ συναντήσουμε τοὺς νέους σὲ προσωπικὴ ἐπικοινωνία.

Τονίζει πιὸ συγκεκριμένα: «Δύο χρόνια ποὺ ὑπηρέτησα στὴν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν διαπίστωσα, καὶ παρά τὰ ὅσα λέγονται γιὰ τὴν σχέση τῶν νέων μὲ τὴν Ἐκκλησία, ὅτι περπατώντας στὸ δρόμο οἱ νέοι μὲ χαιρετοῦσαν, ἐκφράζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό τὸν σεβασμό τους στὸν Ἱερέα. Καὶ βέβαια δὲν πιστεύω ὅτι αὐτοί οἱ νέοι ἄνθρωποι εἶχαν κάποια στενή σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία ἀλλά θεωρῶ σημαντικό, ὅτι ἔχουν μιὰ καλή διάθεση πρὸς τοὺς λειτουργούς Της. Κατά συνέπεια τὸ πρόβλημα εἶναι δικό μας. Ἀποφεύγουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς νέους πρόσωπο μὲ πρόσωπο. Εἴτε γιατί δὲν ξέρουμε πῶς νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς ἐρωτήσεις καὶ τοὺς προβληματισμούς τους, εἴτε γιατί ἐπιλέγουμε μιὰ ποιμαντική περισσότερο θεωρητική, μιὰ ποιμαντική της «σιωπῆς», δηλαδή νὰ ἀκοῦν οἱ ἄνθρωποι μόνο, χωρίς νὰ τοὺς δίνουμε τὴ δυνατότητα νὰ ἀναζητοῦν…».

«...Κατ’ ἀρχάς θὰ πρέπει τὸν νέο νὰ τὸν ἀκούσουμε. Νὰ ἀκούσουμε τὶ ἔχει νὰ μᾶς πεῖ. Νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀγωνία του. Τὸ παράπονό του. Τὶς σκέψεις καὶ τοὺς προβληματισμούς του. Δὲν χρειάζεται νὰ σπεύσουμε καὶ νὰ τοῦ ποῦμε νὰ κάνει αὐτό ἤ τὸ ἄλλο. Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ἀκοῦμε τοὺς νέους καὶ τὶς ἀγωνίες τους. Καὶ μετά νὰ στηρίξουμε τὸν ψυχικό κόσμο τους. Νὰ προσπαθήσουμε νὰ τοὺς δώσουμε ἕνα ὅραμα, νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουμε, νὰ τοὺς δώσουμε καὶ πάλι τὴν χαμένη ἐλπίδα. Νομίζω ὅτι αὐτός εἶναι ὁ ρόλος ἑνός Ἱερέα. Νὰ μὴν ἀποφαίνεται. Πρῶτα νὰ ἀκούει. Νὰ ἔχει τὴ διάθεση νὰ ἀκούσει τὸν ἄλλο. Καὶ μετά νὰ συζητήσει μαζί του. Γι’ αὐτό θέλω νὰ περπατήσω στὴν ἐπαρχία μου. Γιὰ νὰ ἀκούσω τοὺς ἀνθρώπους της. Γιὰ νὰ καταλάβουν ὅλοι τὸ ὅτι εἶμαι ἐπίσκοπος δὲν τοὺς ἐμποδίζει νὰ μὲ πλησιάσουν καὶ νὰ μιλήσουν μαζί μου. Δὲν θέλω νὰ εἶμαι μέρος ἑνός πρωτοκόλλου. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει αὺτό. Θέλω νὰ εἶμαι κομμάτι τῆς Κοινωνίας τῆς ἐπαρχίας ποὺ κλήθηκα νὰ διακονήσω. Ὄχι νὰ ἐξουσιάσω ἀλλά νὰ διακονήσω».

 

6. Χρήση τῆς τεχνολογίας μέσα στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Θείου Λόγου.

  «Πάντα δοκιµάζετε (δηλαδή νἀ γνωρίζετε τὰ πάντα), τὸ καλόν κατέχετε», µᾶς λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Οἱ νέες τεχνολογίες εἶναι ἰδιαίτερα χρήσιµες γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ γιὰ τὴ διευκόλυνση ποικίλων ἀναγκῶν τῶν ἐνοριῶν, ἀλλά οὔτε τὸ µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου µποροῦν νὰ ὑποκαταστήσουν οὔτε τὴ διαπροσωπική σχέση κληρικοῦ καὶ ἀνθρώπων νὰ ἀλλοιώσουν. Ἡ δηµιουργία ἱστοσελίδας εἶναι καλό παράδειγµα ἀποτελεσµατικῆς χρήσης τῶν νέων τεχνολογιῶν.

Τὸ ἔργο τοῦ Γραφείου Νεότητος:

Εἶναι γεγονός, ὅτι μέσα σὲ διόμισυ χρόνια ἀπὸ τὴν ἐξαγγελία τῶν προθέσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου πέραν τῶν ἄλλων τομέων, μὲ τὴν λειτουργία τοῦ Γραφείου Νεότητος καὶ τῶν Ἱερέων Νεότητος τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν ἔχουν ὑλοποιηθεῖ οἱ στόχοι καὶ οἱ προσδοκίες του.
Κάνοντας λοιπόν ἕναν μικρό ἀπολογισμό τοῦ ὅλου ἔργου δὲν θὰ ἐπιμείνω σὲ μιὰ κουραστική ἔκθεση ἀριθμῶν, ἁπλά θὰ ἀναφέρω τὶς κυριότερες δραστηριότητες.

Τὸ Γραφεῖο Νεότητος ἐργάστηκε σὲ 8 κυρίους τομεῖς:

1. Τομέας ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς:

Τὸ πρώτιστο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀμέσως μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του ἦταν ἡ σύσταση τοῦ τῆς ἐπιτροπῆς τῶν μελῶν τοῦ Γραφείου Νεότητος. Τὰ πρόσωπα, ποὺ τὸ ἀποτελοῦν εἶναι γνωστά.

Τὸ φθινόπωρο τοῦ 2010 δημιουργήθηκε τὸ Γραφεῖο Νεότητος ὡς χῶρος στὸν 2ο  ὄροφο τοῦ κτιρίου στὸ ὁποῖο προσωρινὰ ἑδρεύει ἡ Μητρόπολη. Ἀγοράστηκαν τὰ κατάλληλα ἔπιπλα καὶ τὸ ἀναγκαῖο ὑλικὸ γιὰ τὴν λειτουργία του.

Ἐκεῖ στεγάζεται τὸ Γραφεῖο, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ καθημερινά 10:00 π.μ. – 12:00 τὸ μεσημέρι.

Στὸ ἴδιο κτίριο παραχωρήθηκαν χῶροι ὡς ἀποθῆκες γιὰ τὸ κατασκηνωτικὸ καὶ κατηχητικό ὑλικό.

Ἐκεῖ ἀποθηκεύτηκαν καὶ δύο παλέτες μὲ βιβλία τῶν ἐκδόσεων Ἀκρίτας, τὰ ὁποῖα προσφέρθηκαν δωρεὰν μὲ τὴν συμβολή τοῦ π. Ἀντωνίου Καλλιγέρη.

Αὐτὸν τὸ καιρό βρισκόμαστε στὴν διαδικασία  συστάσεως Κανονισμοῦ Κέντρου Νεότητος.

2. Τομέας Κατηχητικῶν:

Λειτουργοῦν περὶ τὶς 120 κατηχητικὲς συνάξεις μαθητῶν Δημοτικοῦ καὶ Νεανικὲς Συντροφιὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου σὲ ὅλη τὴν Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια μὲ ἀντιστοίχους κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες.

Διανεμήθηκαν Κατηχητικά βοηθήματα σὲ ἡλεκτρονικὴ μορφή, τὰ ὁποῖα προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ὑλικό κατηχήσεως.

Ἀποστέλλεται κατὰ καιροὺς μὲ e-mail βοηθητικὸ ὑλικὸ στοὺς κατηχητές-τριες.

Λειτουργοῦν Συνάξεις Φοιτητῶν-τριῶν καὶ Ἀποφοίτων.

3. Τομέας ἐπιμορφώσεως στελεχῶν:

Λειτουργεῖ ἐπὶ τρία συνεχῆ ἔτη μονοετὲς σεμινάριο - φροντιστήριο ὑποψηφίων κατηχητῶν.

Πραγματοποιοῦνται συνάξεις κατηχητῶν ἐπιμορφωτικοῦ χαρακτῆρος (μέχρι στιγμῆς ἔχουν γίνει 6 συνάξεις – φέτος εἶναι ἡ τρίτη χρονιά λειτουργίας).

Ἔκτακτες ἐνημερωτικὲς συνάξεις στελεχῶν καὶ κατηχητῶν-τριῶν.

Συμμετοχές σὲ συνέδρια καὶ ἐπιμορφωτικά προγράμματα:

α. Στὴν Κῦπρο μετέβησαν 5 στελέχη 10-14 Φεβρουαρίου 2012 γιὰ τὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
β. Συμμετεῖχαν 2 στελέχη στὸ Πανελλήνιο συνέδριο Ἱερέων νεότητος καὶ κατηχητῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Ροβιὲς Εὐβοίας 30 Αὐγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2012.
γ. Συμμετεῖχε 1 στέλεχος σὲ τριήμερο συνέδριο στὴ Λευκάδα 16-18 Νοεμβρίου 2012 μὲ τίτλο: «οἶνος αἰώνιος σὲ ἀσκούς καινούς», ὅπου παρουσιάστηκαν νέες μέθοδοι γιὰ τὴν κατήχηση.
δ. Συμμετεῖχε 1 στέλεχος σὲ συνέδριο στὴν Ἐλευσίνα γιὰ τὸ ἀσφαλές διαδίκτυο.
Γίνεται συντονισμός τῆς λειτουργίας τῶν Σχολῶν  Γονέων.

4. Τομέας συμπαράστασης καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὴν ἐκπαίδευση.

Πραγματοποιοῦνται ἐτήσιες συνάξεις Θεολόγων καθηγητῶν καὶ σχολικῶν συμβούλων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Φέτος θὰ γίνει ἡ τρίτη σύναξη.

Ἔχουμε συνάξεις ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς σχολικούς συμβούλους τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας.

Ὑπάρχει συνεργασία μὲ τοὺς Συμβούλους Σχολικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ.

Τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες στὰ ἐκπαιδευτήρια ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων.

5. Τομέας Πολιτιστικῶν καὶ Ἀθλητικῶν Ἐκδηλώσεων.

Διενοριακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κατηχητικῶν Σχολείων γιὰ τρίτη συνεχῆ χρονιά.

Δύο μεγάλες ἐπιτυχημένες Ἑορτές Φεστιβάλ Λήξεως τῶν Ἀθλητικῶν καὶ ἄλλων πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων (2011 καὶ 2012) στὸ Δημοτικὸ Στάδιο Φυλῆς μὲ συμμετοχὴ ἄνω τῶν 2000 ἀτόμων.

Συμμετοχὴ γιὰ 2 ἔτη στὸν Διαγωνισμό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τοὺς ἐφήβους: «Νέοι-Ἐκκλησία καὶ Πολιτισμός», ὅπου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰλίου βραβεύτηκαν ἀρκετά ἄτομα καὶ χορευτικά συγκροτήματα.

Πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, χορευτικά συγκροτήματα, χορωδίες.

Ἐπίσης χορωδίες νέων, μεγαλυτέρων καὶ μαθητῶν κατηχητικῶν σχολείων, οἱ ὁποῖοι εἶπαν τὰ κάλαντα στὸν Σεβασμιώτατο τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πρωτοχρονιά (πέρισυ κι ἐφέτος).

6. Τομέας Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων.

Γιὰ πρώτη φορά δημιουργία ἐκκλησιαστικῆς κατασκηνώσεως στὸ ἐνεργητικό τῆς Μητροπόλεως εἴτε ὡς ἑνιαίας (Ἀττικῆς) καὶ ὡς νεοσύστατης (Ἰλίου).

Τὴν πρώτη χρονιά ἔγινε στὶς κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου μὲ 70 κορίτσια καὶ 90 ἀγόρια (160 ἄτομα) σὲ ἀντίστοιχες χρονικὲς περιόδους καὶ μὲ ἱκανὰ καὶ ἔμπειρα στελέχη.

Τὴν δεύτερη χρονιά λειτούργησαν στὶς κατασκηνωτικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στὸν Αὐλώνα μὲ 280 κορίτσια καὶ 300 ἀγόρια (600 ἄτομα),  καὶ μὲ ἱκανά καὶ ἔμπειρα στελέχη, τὰ ὁποῖα κατόρθωσαν νὰ ἀνταπεξέλθουν μὲ ἀποτελεσματικότητα σὲ κάθε δυσκολία, ποὺ ἀντιμετώπισαν. Τοὺς συγχαίρουμε καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε.

Ἡ κατασκήνωση ἔγινε ὁ κοινός τόπος ἐπικοινωνίας, «χημείας», πνευματικῆς ἀνάτασης.

Τὰ παιδιά ἔφευγαν κλαίγοντας, μὲ τὴν ἐπιθυμία τῆς λειτπουργίας τῆς κατασκηνώσεως τὴν νέα χρονιά.

7. Τομέας Διαδικτύου.

Δημιουργήθηκε σελίδα στὸ Facebook  καὶ στὸ  twitter  μὲ μεγάλη ἀνταπόκριση (4000 φίλοι στὸ facebook).

Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὅπου καταχωροῦνται οἱ δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως καὶ τῆς Νεότητος) μὲ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα.

8. Ἄλλες δραστηριότητες:

Ἐπιτυχημένη ἐκδρομή σὲ Ἱερὰ Μονὴ Σαγματὰ καὶ Χαλκίδα - 5 πούλμαν

Ἀγορά καὶ διανομή 2000 Καινῶν Διαθηκῶν τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας σὲ πρωτότυπο κείμενο καὶ μετάφραση καλοδεμένη, τὴν ὁποία προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἀγορά καὶ διανομή CD Ἁγίας Γραφῆς.

Προοπτικὲς τῆς φετεινῆς χρονιᾶς 2012-2013:

1. Διαγωνισμός Σύνθεσης, Στίχου καὶ Ἑρμηνείας Τραγουδιοῦ,
2. Διαγωνισμός Θεατρικῶν Παραστάσεων,
3. Τουρνουά Ποδοσφαίρου καὶ Ἀθλητικῶν Δραστηριοτήτων,
4. Λειτουργικός τομέας: μηνιαῖες λειτουργίες τῶν παιδιῶν τῶν κατηχητικῶν σχολείων μὲ τὸν ὑπεύθυνο ἱερέα νεότητος.
5. Ἐκδρομή στελεχῶν.
6. Δημιουργία ἀνεξάρτητης ἱστοσελίδος Νεότητος, ὡς συνδέσμου μὲ τὴν κεντρικὴ σελίδα.

Ἐπίλογος:

Θὰ κλείσω τὸν παρόντα ἀπολογισμό μὲ μιὰ φράση τοῦ Σεβασμιωτάτου: «Νὰ ζυµωθοῦµε περισσότερο µὲ τὸν κόσµο γιὰ νὰ ἐπιφέρουµε σὲ αὐτόν αὐτό, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ὀνοµάζει καλή ἀλλοίωση καὶ νὰ ἀντιληφθοῦµε, ὅτι δὲν εἴµαστε ἐµεῖς ἀντιπρόσωποι τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλά ἀντιπρόσωποι τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεό».

 

Καλή Χρονιά καὶ Εὐλογημένη.